Кредитна задлъжнялост

Справка за кредитна задлъжнялост

krediti-online-bgНа всеки може да се случи да има забавени плащания, заради непредвидени разходи. Своята кредитна задлъжнялост можете да проверите много бързо и лесно. Това се извършва благодарение на Централния кредитен регистър, където се намира тази информация. Чрез подаване на документ „Искане за справка за кредитна задлъжнялост” можете да получите сведение за това дали фигурирате там.

Документ за справка на кредитна задлъжнялост се подава лично или от упълномощено лице. Посредством проверка на кредитни задължения ще Ви бъде осигурена информация за кредитите Ви и техните плащания през последните 5 години.

Освен от Централния кредитен регистър тази информация може да бъде потърсена и от регистър за кредитна задлъжнялост на БНБ. За целта е необходимо да се подаде писмено заявление към Българската народна банка, за да бъде извършена съответната услуга. По този начин можете да получите информация за това дали имате в момента или сте имали задължения към някоя банкова или небанкова институция.

Кандидатстване за кредит

krediti-online-byrzi

Документи за справка на кредитна задлъжнялост

За проверка на кредитни задължения са необходими следните документи:

  • Лична карта/ паспорт или пълномощно (ако друго лице ще заяви справка)
  • Подаване на заявление по образец
  • Документ за заплатена такса (ако желаете справката в по-кратък срок)

Каква информация получаваме при справка за кредитна задлъжнялост?

Информацията, която се пази в кредитния регистър, е разделена в четири раздела:

  • Редовен кредит – това означава, че изплащате задълженията си в срок и не съществува забавяне при вноските или забавянето е твърде малко
  • Под наблюдение – в тази графа попадат кредити, които не са обслужвани между 31 и 90 дни
  • Необслужван кредит – означава, че имате просрочени плащания между 91 и 180 дни
  • Загуба – това означава, че кредитът не е обслужван повече от 180 дни

Защо е важна нашата кредитна задлъжнялост?

При кандидатстване за заем в някоя банкова или небанкова институция една от важните стъпки, за да бъдете проверени, е справката в Централния кредитен регистър. Така съответната компания се информира за Вашия статус и дали сте имали забавяния по кредити в продължение на последните 5 години.

От това до голяма степен зависи дали ще Ви бъде отпуснат нов кредит. За това Ви съветваме да следите своите плащания и да се стремите да обслужвате кредита си, както е посочено в договора.

Кандидатстване за кредит

krediti-online-byrzi30