Договор за кредитна карта

Сключване на договор за кредитна карта

Издадена Ви е кредитна карта и предстои да сключите договор? За какво да внимавате преди да подпишете договора? Преди да подадете искане за кредитна карта е важно да сте уточнили всички въпроси с условията по картата. След като получите одобрение, изискайте от банката договора за кредитен лимит, за да го разгледате предварително. Вижте дали се съдържат условията, които сте коментирали и ако има неясни клаузи ги уточнете предварително.

Вижте най-изгодните кредитни карти

С договора се съгласявате по картова сметка открита на Ваше име да бъде отпуснат кредитен лимит. Лимитът е предварително определен. Договорът се сключва са срок от максимум 4 години, като всяка година се преразглежда и се сключва анекс за продължението му. Изискване на банката е всяка година да бъде разглеждана кредитоспособността и статуса на картодържателя. Счита се, че при ежегоден преглед и анализ на данните ще се установят ранни сигнали в случай на намалена платежоспособност. По принцип кредитните карти са по-скъп продукт и ако имате затруднения бързо ще бъде установено от банката.

Кандидатствай тук

 

В договора за кредитен лимит са описани точно датите на погасяване на задълженията, като се фиксира и минимална погасителна вноска, която се определя на база на лимита. Таксите за теглене и обслужване на картата не фигурират в договора. Затова е добре да потърсите информация в писмен вид, за да знаете какви ще бъдат всички разходи, които ще имате.

Преди да подпишете договора се уверете, че сте наясно с всички изисквания по отношение на дължими такси и лихви, както и за начина на погасяване. Не бива да допускате закъснение при обслужване на задълженията по картата.

 

Подай запитване

Прекратяване на договор за кредитна карта

Може ли да бъде прекратен договор за кредитна карта преди изтичането му? Във всеки един момент от действие на договора може да се поиска прекратяване. Важно е да сте осигурили всички дължими суми. Ако има ползвана сума от лимита, то трябва да я погасите. Също така, банката ще Ви информира и за дължимите лихви.

Трябва да подадете молба за закриване на картата. От датата на входиране на искането, картата може да бъде закрита след изтичане на 45 дни. Тези дни трябва да се изчакат, тъй като ако има плащания в чужбина е възможно осчетоводяването им да се забави и съответно да се начислят дължими такси и лихви. Този срок се спазва и картата не може да бъде закрита преди да изтекат 45 дни. Възможно е да се наложи да внесете допълнителни средства в случай, че се установят плащания, които са осчетоводени по-късно. За прекратяване на договора не дължите неустойки.

 

Виж сравнение на оферти

Избери най-изгодната кредитна карта