Какво представлява револвиращият кредит?
револвиращият кредитРеволвиращият кредит

Какво представлява този интересен кредит и кои са неговите най-характерни особености? Всички сме чували за този възобновяем или още наричан отворен заем, но какви са неговите специфични елементи.Определение за отворения, револвиращ заем.
Револвиращият кредит е вид заем, отпускан от банките, при който кредитоползвателя разполага с определена сума, като може да я използва частично или изцяло, но му се начислява лихва само върху частта, която използва. Типично за отворения вид заем, е че парите по него се усвояват от кредитополучателя неограничено, в зависимост от нуждите му. Това става изцяло или на дялове през целия период. Одобряването на такъв вид заем не е задължително обвързано с конкретна покупка – жилище, автомобил, машини и пр., като същевременно няма краен срок, в рамките на който да сте задължен да го върнете. Освен това крайният срок за издължаване по всяко време може да се преподнови. Затова този заем е популярен като възобновяем или отворен заем. Делът, с който Вие погасявате главницата на заема, можете отново да включите като вид стопанска дейност.
Споразумението за такъв кредит се прави след проучване от финансовата институция. Размерът се определя персонално и на база идентифицираните нужди и реалния потенциал на ползвателя да го изплаща. Ако револвиращ заем бъде отпуснат, но не се използва, банката не би трябвало да му начислява никаква лихва. Ако е използван дял от заема, но не се внасят редовно вноските, упоменати в споразумението, банката е в правото си да блокира вашата сметка и тя да не може да се използва. Този вид кредит е пластичен паричен инструмент в икономическата сфера.
19973Плюсовете и на револвиращия кредит са икономията на време за бизнеса Ви, понеже не е необходимо да кандидатствате постоянно, а винаги, когато се нуждаете от пари, може да използвате дял от кредита.
Освен положителните страни, той има и отрицателни. Например, по-големия лихвен процент, в сравнение с традиционните кредити, изчисляването на банковите такси, глоби при закъснения и пр. го правят не така привлекателен, както изглежда на пръв поглед.
 

 Примери:
Уникредит Булбанк предлага револвиращи кредити, при които стойността на заема е до 40 % от нетните приходи от продажбите за изминалата 1 календарна година, а погасяването е до 1 календарна година с опция за преподновяване, многократно изтегляне на суми до достигане на отпуснатия кредитен лимит. Предлагат се отстъпки и намаления по пакетни схеми на банката.
ДСК е другата финансова институция у нас, която работи с релволвиращи заеми, като основна отличителна черта, че всеки ползвател на такъв кредит трябва да плати ежемесечно лихва, като самият той определя размера на вноските и датата, на която да ги прави. При оптимално дълъг револвиращ срок и други условия, ползвателят може в 7 годишен срок да не прави вноски по главницата, а ако вече го е направил, може да изтегли отново вноските и да ги усвои, както намери за добре, без да трябва да заяви нов заем.

Потребителски кредити по сума

Виж повече Виж повече Виж повече


Потебителски кредити по други критерии

Виж повече Виж повече Виж повече

Може да кандидатствате бързи кредити  в други компании  тук